துளிர்கல்விசெய்தி

Latest

Search This Blog

Monday, December 5, 2022

ADJECTIVE CARDS WITH PICTURES
ALPHABET TRACING WORKSHEETS
VOCABULARY FLASHCARDS WITH PICTURES
LEARN ENGLISH VOCABULARIES
NUMBER WORKSHEETS FOR STUDENTS
CVC FAMILY PART - 2
CVC FAMILIY PART -1
Aa TO Zz ALPHABET FLASHCARDS
ALPHABET FLASH CARDS

Friday, December 2, 2022

கடிதம் எழுதுதல் (LETTER WRITING ) (ஆங்கிலத்தில்)
ஆங்கிலத்தில் உள்ள அடிப்படை சொற்களின் தொகுப்பு PART - 3

ஆங்கிலத்தில் உள்ள அடிப்படை சொற்களின் தொகுப்பு PART - 3

December 02, 2022 0 Comments
ஆங்கிலத்தில் உள்ள அடிப்படை சொற்களின் தொகுப்பு PART - 3 DOWNLOAD ஆங்கிலத்தில் உள்ள அடிப்படை சொற்களின் தொகுப்பு PART - 3 HERE
Read More
ஆங்கிலத்தில் உள்ள அடிப்படை சொற்களின் தொகுப்பு PART - 2

ஆங்கிலத்தில் உள்ள அடிப்படை சொற்களின் தொகுப்பு PART - 2

December 02, 2022 0 Comments
ஆங்கிலத்தில் உள்ள அடிப்படை சொற்களின் தொகுப்பு PART - 2 DOWNLOAD ஆங்கிலத்தில் உள்ள அடிப்படை சொற்களின் தொகுப்பு PART - 2 HERE
Read More
ஆங்கிலத்தில் உள்ள அடிப்படை சொற்களின் தொகுப்பு PART - 1

ஆங்கிலத்தில் உள்ள அடிப்படை சொற்களின் தொகுப்பு PART - 1

December 02, 2022 0 Comments
ஆங்கிலத்தில் உள்ள அடிப்படை சொற்களின் தொகுப்பு PART - 1 DOWNLOAD ஆங்கிலத்தில் உள்ள அடிப்படை சொற்களின் தொகுப்பு PART - 1 HERE
Read More
கணித பயிற்சித்தாள்
NUMBER FLASH CARDS FOR PRIMARY STUDENTS