10-ஆம் வகுப்பு=தமிழ் அனைத்து இயல்களில் உள்ள ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள். - துளிர்கல்விசெய்தி

Latest

Search This Blog

Thursday, September 22, 2022

10-ஆம் வகுப்பு=தமிழ் அனைத்து இயல்களில் உள்ள ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்.

10-ஆம் வகுப்பு=தமிழ் அனைத்து இயல்களில் உள்ள ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்.10-ஆம் வகுப்பு=தமிழ் அனைத்து இயல்களில் உள்ள ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள். *ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் புத்தகக் கேள்விகளாகவும், மற்றும் கூடுதல் வினாக்களாகவும் ஒவ்வொரு இயல் வாரியாக தரப்பட்டு இறுதியில் விடைகள் தரப்பட்டுள்ளது. அன்புள்ள ஆசிரியர்களே! மற்றும் மாணவர்களே!! கீழே உள்ள இணைப்பை கிளிக் செய்து நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்... 
 இயல்=1 1-மதிப்பெண் வினாக்கள்: -Click here to Download 

 இயல்=2 1-மதிப்பெண் வினாக்கள் -Click here to Download 

 இயல்=3 1-மதிப்பெண் வினாக்கள் -Click here to Download 

 இயல்=4 1-மதிப்பெண் வினாக்கள் -Click here to Download 

 இயல்=5 1-மதிப்பெண் வினாக்கள் -Click here to Download 

 இயல்=6 1-மதிப்பெண் வினாக்கள்: -Click here to Download 

 இயல்=7 1-மதிப்பெண் வினாக்கள்: -Click here to Download 

 இயல்=8 1-மதிப்பெண் வினாக்கள்: -Click here to Download 

 இயல்=9 1-மதிப்பெண் வினாக்கள்: -Click here to Download

No comments:

Post a Comment