தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு - துளிர்கல்விசெய்தி

Latest

Search This Blog

Tuesday, October 11, 2022

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) ஆட்சேர்ப்பு 2022 217 பல்வேறு உதவி புள்ளியியல் ஆய்வாளர், புள்ளியியல் தொகுப்பாளர் இடுகைகள் தகுதி: இளங்கலை பட்டம்  சம்பளம் ரூ. 20,600 - 75,900/- ஒரு மாதத்திற்குAge Limit for TNPSC Jobs 2022: The age of candidate who is willing to apply for TNPSC should not be more than 32 Years As on 01-07-2022.. Age relaxation to different reserved categories is according to the rules and norms as prescribed by recruiting organization. Pay Scale: Qualified Candidates for TNPSC vacancies will get a pay scale of Rs. 20,600 - 75,900/- (Post 1), Rs. 19,500 - 71,900/- (Post 2,3) Per month. Mode of Assortment : Contenders for Tamil Nadu Public Service Commission Jobs 2022 are selected based on their performance in Written Exam, Certificate Verification, Counselling. How to Apply for TNPSC Vacancy? First of all you have to logon to the Official website of organization that is www.tnpsc.gov.in. Secondly, candidates have to choose Exam/ Recruitment/ Careers tab which is given at the right side of the page. After that open Notification link and read the given advertisement carefully and completely. Fill Online Application Form in prescribed way and upload scanned photograph and images of documents and certificates before closing date that is 14th October 2022. After that, hit on submit button & take a hard copy of it and keep it safe till future reference. 

Important Dates : 

Last date to fill the online application form is : 14-10-2022. 

official Website : www.tnpsc.gov.in 


No comments:

Post a Comment