தமிழ்நாடு NLC இந்தியா லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு சம்பளம் ரூ. 75,000 - 95,000/- - துளிர்கல்விசெய்தி

Latest

Search This Blog

Tuesday, October 11, 2022

தமிழ்நாடு NLC இந்தியா லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு சம்பளம் ரூ. 75,000 - 95,000/-

தமிழ்நாடு NLC இந்தியா லிமிடெட் ஆட்சேர்ப்பு 2022 பல்வேறு ஜூனியர் / மூத்த குடியுரிமை இடுகைகள் தேர்வு செயல்முறை: நேர்காணல் சம்பளம் ரூ. 75,000 - 95,000/- ஒரு மாதத்திற்குApplication Form Fees :The application fee varies according to the category. Hence, the applicants have to check the official advertisement for the category wise application fee details : UR / EWS / OBC (NCL) Category candidates have to pay Rs. 854/-. SC/ ST/ PWBD/ Ex-servicemen Category candidates have to pay Rs. 354/-. Age Limit for NLCIL Jobs 2022: The age of candidate who is willing to apply for NLCIL should not be more than 28 Years (JR), 30 Years (SR) As on 01-10-2022.. Age relaxation to different reserved categories is according to the rules and norms as prescribed by recruiting organization. Pay Scale: Qualified Candidates for NLCIL vacancies will get a pay scale of Rs. 75,000 - 95,000/- (SR), Rs. 60,000 - 70,000/- (JR) Per month. Mode of Assortment : Contenders for NLC India Limited Jobs 2022 are selected based on their performance in Screening Test/ Personal Interview and Merit List.. How to Apply for NLCIL Vacancy? First of all you have to logon to the Official website of organization that is www.nlcindia.in. Secondly, candidates have to choose Exam/ Recruitment/ Careers tab which is given at the right side of the page. After that open Notification link and read the given advertisement carefully and completely. Fill Online Application Form in prescribed way and upload scanned photograph and images of documents and certificates before closing date that is 14th October 2022. After that, hit on submit button & take a hard copy of it and keep it safe till future reference. 

Important Dates : 

Starting date to apply : 05-10-2022. 

Closing Date to Apply through online mode : 14-10-2022. 

official Website : www.nlcindia.in 


No comments:

Post a Comment